Get Adobe Flash player

แนวคิดในการทำงาน

 

แนวคิดในการทำงานของบริษัท

บริษัท สยามลีกัล แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นด้วยแนวคิดในการก้าวข้าม อุปสรรคดั้งเดิมที่เคยประสบในการบริหารจัดการ บริษัท
กฎหมายรุ่นเก่าแบบที่ผ่านมา เราตระหนักเสมอว่าการบรรลุสู่ความสำเร็จในการทำงาน มิอาจกระทำได้ด้วยคนเพียงคนเดียว โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านกฎหมาย ซึ่งมีมากมายและหลากหลายประเภท การเลือกใช้ผู้เช่ีี่ยวชาญในแต่ละด้านมาร่วมกันทำงานย่อมทำให้งานที่ยาก กลายเป็นงานที่สนุก และท้าทายอย่างแท้จริง

จากที่กล่าวมาข้างต้น ที่นี่่ เราจึงทำงานด้วยแนวคิดสำคัญ 3 ประการ เพื่อให้องค์กร มีความมั่นคง และมีศักยภาพครอบคลุมแนวทางแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าให้มากที่สุด  นั่นคือ แสวงหา, ส่งเสริม  และสร้างสรรค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสวงหา

 

ด้วยความเชื่อมั่นและให้ความสำคัญต่อบุคลากรที่ถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร บริษัทฯ มีความตั้งใจและเข้มงวดในการแสวงหาบุคลากรที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน

บุคลากรทุกแผนกของบริษัทฯ ล้วนต้องผ่านการคัดสรรและมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อสอดรับกับ ปัญหานานับปการ ที่เราเชื่อว่า เราจะสามารถให้การเยียวยา และเป็นที่พึ่งให้แก่ลูกค้าของเราได้ตลอดเวลา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสริม

 

เพราะเชื่อว่า ความรู้ และประสบการณ์ เป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทีมงาน และนักกฎหมาย จะต้องเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด ตราบเท่าที่พัฒนาการด้านปัญหาต่าง ๆ ยังคงมีความยุ่งยากมากขึ้น

สยามลีกัลฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ ทีมงานเจ้าหน้าที่ และทนายความของบริษัทฯ ได้มีการเรียนรู้ในวิทยาการใหม่ ๆ รวมทั้งการส่งเสริมในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อันจะนำไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายที่จะทำให้ความยุ่งยากที่สุดของลูกค้า กลายเป็นสิ่งที่มีความหวัง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าหรือลูกความของเราอย่างแท้จริง

 

 

 

 

 


 

สร้างสรรค์

การทำงานด้วย หัวใจทีสร้างสรรค์ ,ทีมงานที่สร้างสรรค์ และแนวคิดทีสร้างสรรค์ เป็นสามส่วนที่ช่วยให้งานทุกสิ่งสามารถประสบความสำเร็จ และผ่านอุปสรรคที่ยากที่สุดในการทำงานได้อย่างไม่อยากเย็น 

สยามลีกัลฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดดังกล่าวให้ แก่ทีมงานเจ้าหน้าที่ และทนายความของบริษัทฯ เพื่อให้ผลของงานทุกชิ้น ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์แห่งความตั้งใจที่ลูกค้าได้มอบความไว้วางใจให้แก่เรา